Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν:

1. Από κακό χειρισμό, χτύπημα, πτώση του αντικειμένου.

2 . Από λανθασμένη ή πλημμελή χρήση του προϊόντος .Ρίψη υγρών (σαπούνι ,άρωμα , αποσμητικό)

Υποχρέωση εγγύησης

Η υποχρέωση αυτής της εγγύησης, εφόσον διαπιστωθεί το κατασκευαστικό λάθος, έγκειται στην άμεση αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος με καινούργιο ή όμοιό του.

1. Το προϊόν θα πρέπει να αποστέλλεται στην έδρα της Εταιρείας εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία αγοράς του, με την πλήρη συνοδευτική συσκευασία και τα παρελκόμενα .

2. Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή εφόσον διαπιστωθεί ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε βλάβη, που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος, όπως για παράδειγμα χτύπημα ή φθορά.

3. Σε περίπτωση, που δεν υπάρχει επαρκές απόθεμα για την αντικατάσταση του προϊόντος η Εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει το προϊόν με άλλο ίδιων ή παρόμοιων προδιαγραφών και αξίας.

4. Η εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή χρημάτων.